Cad a dhéanaimid

‘Ar scáth a chéile a mhaireann muid’

Gréasán oiliúna meáin is ea Gréasán na Meán Skillnet a chuireann oiliúint ardleibhéil fhóirdheonaithe ar fáil d’fhostóirí, fostaithe, saoroibrithe agus cuardaitheoirí poist. Reáchtálaimid cúrsaí rialta i scileanna praiticiúla agus gnó araon. Lena chois sin, tugaimid tacaíocht d’ócáidí agus do chomhdhálacha líonraithe d’earnáil na meán.

  • Bíonn ár gcúrsaí deartha agus curtha ar fáil ag gairmithe tionscail.
  • Tá sainmhíniú leathan ar an oiliúint a dtacaímid léi agus is féidir oiliúint ar an láthair oibre a bheith i gceist nó socrúcháin, líonrú, srl.
  • Cuirimid fáil ar réimse cuimsitheach cúrsaí do ghairmithe tionscail.
  • Is féidir linn oiliúint shaincheaptha intí a chur ar fáil do chuideachtaí.
  • Tá roinnt cúrsaí againn atá dírithe go sonrach ar Chuardaitheoirí poist, faoi réir critéir cháilitheachta.

Ár nAidhmeanna

An phríomhaidhm atá againn ná oiliúint ardleibhéil a chur ar fáil i scileanna cruthaitheacha agus praiticiúla do Thionscal na Meán. Cabhair a thabhairt d’iomaíochas cuideachtaí mar aon le breis rochtana ar oiliúint tionscalbhunaithe, scileanna agus forbairt do dhaoine aonair.

– Oiliúint chost-éifeachtúil ardchaighdeáin a chinntiú.

– Tacú le fás agus forbairt thionscal na Meán in Éirinn.

– Freagairt do riachtanais an tionscail agus do riachtanais scileanna an tionscail sa todhchaí.

– Tacú le cuideachtaí, daoine aonair agus cuardaitheoirí poist chun a scileanna a mhéadú.

Testimonials

Greasán na Meán Skillnet is a valuable asset to Telegael, as well as the Irish Language Media industry as a whole.

Telegael

Greasan na Mean organised a ‘Creative Thinking’ workshop it was a wonderful course and very well run.

Fibín

“We have had a great experience with Gréasán na Meán Skillnet. The process is very straight forward & tailored to our individual needs.

TVM